Samib Mesleki Ahlak Kuralları

1.   Genel Mesleki Değerleri ve İlkeleri

Her Samib Üyesi;

 • Mesleğiyle ile alakalı yasa, kural ve standartları bilir, takip eder ve uyar.
 • Mesleki bilgi, görgü ve tecrübelerini, kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşır.
 • Mesleğiyle alakalı her çeşit davranış, çalışma ve ilişkilerde en yüksek etik değerler çerçevesinde sorumlulukları üstlenir ve hareket eder.
 • Kendi çıkarları doğrultusunda meslektaşlarının çalışanlarını kendi bünyesine katmaktan kaçınır.
 • Bireysel ve kurumsal özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir.
 • Uymakla yükümlü olduğu sözleşmelere ve taahhütlere bağlı kalır.
 • Yolsuzluk ve doğru olmayan işlere bulaşmış kişi ve kurumlarla işbirliği yapmaktan kaçınır.

2.   Toplumsal Değerleri ve İlkeleri

Her Samib Üyesi;

 • Kişisel ve müşterilerinin çıkarlarını, asla toplumsal çıkarların üstünde tutmaz.
 • Topluma ve Kamuya yapılan açıklamalarda tarafsız ve doğru bilgiler verir.
 • Toplumun ihtiyacı olan makinelerin üretimlerinde, makine üretim teknolojisi uygulamaları ve bunların doğuracağı sonuçlar hakkında aydınlanmasına ve toplumda üretim araçların kullanılmasına yönelik gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulunur.

3.   Ürün ve Hizmetle İlgili Değerleri ve İlkeleri

Her Samib Üyesi;

 • Kullanıcıya sunulan ürünün ve hizmetin en yüksek niteliğe, verime ve etkinliğe ulaşması için çalışır.
 • Makina imalatı ve teknolojik gereksinimlerinin belirlenmesinde ve tasarımında, müşterilerin beklentilerinin açık olarak ortaya konmasını sağlar.
 • Ürün geliştirme ve üretim aşamalarında yapılan gözden geçirme, denetim ve denemeleri de esas alarak yapıcı davranır.

4.   Meslektaşlar ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Değerleri ve İlkeleri

Her Samib Üyesi;

 • Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişimlerine yardımcı olur ve Meslek Ahlak Kuralları’na uymaları için özendirir ve destek verir.
 • Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş, kaygı ve şikayetlerine ilgisiz kalmaz.
 • Meslek yaşamında ilerlemek için hiçbir zaman meslektaşlarını gerçek olmayan nedenlerle eleştirmek, suçlamak yolunu seçerek onlara zarar vermez.
 • Meslektaşlarının çalışma ve çabaları sonucu ortaya çıkan ürün ve fikir eserlerine karşı gereken saygı, önem ve dikkati gösterir.
 • Meslektaşlarının çalışmalarını, kişisel çıkarları için izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve geliştirmez. Eğer herhangi bir şekilde kullanırsa kaynağını mutlaka belirtir.
 • Henüz patent ve kopyalama hakkıyla ilgili yasal bir hak alınmamış olsa bile, akademik ve mesleki tüm çalışmalara ve ürünlere karşı saygılı olur.
 • Meslektaşları hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi verir ve işle ilgili olmayan özel bilgileri açıklamaz.
 • Meslektaşlarının özel yaşamına, saygınlığına ve kişilik haklarına saygı gösterir.
 • Serbest piyasa koşulları içinde meslektaşlarına karşı eşit rekabet ilkelerini gözeterek çalışır. Yalnız veya bir grup halinde ekonomik gücünü kullanarak haksız rekabete yol açacak tekelleşme yönünde gayret sarf etmez.

5.   Müşteriler ile ilgili Değerleri ve İlkeleri

Her Samib Üyesi;

 • Müşterileriyle olan mesleki ilişkilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davranır.
 • İş alırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, politik çevresini, yakınlık ve kişisel ilişkilerini ve maddi gücünü kullanmaz, haksız bir yarar veya üstünlük sağlamaya çalışmaz.
 • Müşterilerine vermiş olduğu sözlerine ve taahhütlerine uyar.

6.   Kurallarla İlgili Sorumluluklar

Her Samib Üyesi;

 • “SAMİB” –Sakarya Makina İmalatçıları Birliği Derneği Mesleki Ahlak Kuralları “ na sahip çıkar ve yaygınlaşması için çaba gösterir.
 • Bu ilkeleri çiğneyen veya göz ardı eden kişi ve kurumlara karşı gerekli girişimlerde bulunur ve bu kurallara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde, SAMİB’ in yetkili kurullarının kendisi için öngöreceği yaptırımlara uymayı peşinen kabul eder.